Generalforsamlingen 2010 - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamlingen 2010

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2010
 

Referat fra generalforsamlingen i Randbøldal Borgerforening
den 11. marts 2010

 
 


Årets generalforsamling blev indledt af Mette Hanghøi, studerende på Universitetet i
Århus, hvor hun fremlagde sit speciale om turisme til Hærvejen, herunder Randbøldal.
Hendes projekt går ud på at skabe oplevelser i Randbøldal, hvor naturen er den største
faktor. Specialet er endnu ikke færdigt, men der vil blive langt information ind på
Borgerforeningens hjemmeside omkring hendes opgave.
Dernæst var der kort beretning fra antenneforeningen, som kunne fortælle, at alle kanaler
kører, dog mangles infokanalen. Denne skulle dog komme relativt hurtigt. Derudover
kunne Peter Langfeldt fra antenneudvalget fortælle, at Nordit er blevet solgt til ’You See’
alias TDC. Sidst kunne han informere, at der vil blive etableret et digitalt spejl inden
sommer, hvilket skulle betyde at alle kanaler der sendes i analog vil blive sendt i en digital
kopi.
Derefter begyndte den rigtige generalforsamling, som 1. punkt valgtes dirigent. Per Åtoft
blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.
Formandens beretning omkring hvad året 2009 havde budt på blev godkendt af
forsamlingen. Der skal dog nævnes, at der blev spurgt fra bestyrelses side om Randbøldal
Borgerforening skal fortsætte med at eksistere. Der var ingen tvivl om, at de fremmødte til
Generalforsamlingen, mener Randbøldal Borgerforening skal fortsætte sin eksistens.
Bestyrelsen opfordrer til, at byens borgere kommer med forslag til, hvad der skal gøres
anderledes, bedre eller bare komme med nye ideer. Derudover kom der forslag om, at
man kunne fokusere på større overskud ved arrangementer, hvor der indgår salg.
Derudover blev der under beretningen også enighed om, at byen ikke må miste flere
busforbindelser, hvilket Borgerforeningen skal gøre sit bedste for at undgå.
Regnskabet var blevet uddelt på forhånd. Der var enkelte punkter, der blev pointeret.
Valdemarsmarked er til dels skyld i, at regnskabet ikke er tilfredsstillende. Dernæst var der
spørgsmål til:
salg af Orgel, som Borgerforeningen har været ejer af. Det blev ikke brugt og derfor blev
solgt til en interesseret køber.
Indkøb af printerpatroner til Borgerforeningens printer. Printerpatronerne var for dyre og
købes i fremtiden et billigere sted.
Udlæg til musikere ved Valdemarsmarked. Ib Sørensen mener, at musikere skal kunne
dokumentere udgifter, hvis de skal have penge uden at optræde.
Regnskabet blev godkendt.Valg af bestyrelsesmedlemmer blev følgende:
Jesper Hansen genvalgt
Kirsten Dalsgaard genvalgt
Nye i bestyrelsen:
Hanne Grethe Kirk
Jan Brink Nielsen
Anna Nissen
Og Kaj Jørgensen revisor genvalgt
En stor tak for godt samarbejde til de 2 der forlod bestyrelsen.
En særlig tak til Eddy for mange års bestyrelsesarbejde
Kontingent fortsætter uændret, 125 DKK / ægtepar. 60 DKK/ enlige og pensionister
Under eventuelt var følgende punkter:
Rettelse i husomdelt program
Margit Pedersen undersøger muligheden for at søge om penge fra Randbøldal Badefond,
til rensning af dammen. Derudover er det evt. Også muligt at søge midler fra LAG.
Forslag til at der bliver gjort noget ved hundeskoven i forbindelse med arbejdslørdage.
Hvad skal der ske med Trekanten? Peer Høgsberg og Per Åtoft undersøger muligheden
for en at finde en løsning.
Formanden berettede kort om det kommende Landsbyprogram, der har sin start dette
efterår. Hvad skal være Randbøldals bymidte? Dette var en opfordring til de fremmødte
om at tænke over dette, diskutere dette med naboer etc.
Derefter sluttede generalforsamlingen og bestyrelsen konstituerede sig:
Formand: Knud Damgaard
Næstformand: Jesper Hansen
Kasserer: Kirsten Dalsgaard
Sekretær: Hanne Grethe Kirk
Best. Medlem. Anna Maria Nissen
Best. Medlem. Jakob Pilt
Best. Medlem. Tanja Thorbjørnsrød
Suppleant. 1. Jan Brink Nielsen
Suppleant. 2. Tove Thorsen

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu