Referat - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Referat

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2011 > Generalforsamling
 

Generalforsamling Randbøldal Borgerforening,
den 9 marts 2011, referat

 
 


Ca. 60 personer var mødt op til generalforsamlingen og Margit Pedersen blev valgt til ordstyrer. Derefter blev formandens beretning afgivet her opremset kort. Vores faste arrangementer er gennemsnitliggodt besøgt dvs. ren by, Valdemars marked, Sankt Hans, fugleskydning og julebukke optog. Som noget nyt havde vi to nye tiltag i 2010 nemlig en fisketur til Refsgård put and take sø i foråret, og svampe tur i efteråret, svampe turen tager vi op igen i år det var stor succes, fiske turen bliver ikke taget op foreløbig. Sammen med vejdirektoratet blev Rodalvej igen åbnet den 25. oktober efter et halvt års lukning (det føltes længere).Endvidere har der været en del gang i forskellige ”projekter ” udlagt af kommunen. Først kæmpede vi sammen med Vandel omkring bibeholdelse af Vandel skole det lykkedes. Dernæst var der landsby i udvikling,oplæg fra kommunen og senere høringsrunde. I samme åndedrag kom så vores kamp omkring at beholde vores bus, når vejnettet bliver ændret 2011/2012. På nuværende tidspunkt har vi ikke officielt fået tilkendegivet fra kommunen eller Sydtrafik om der kommer bus eller ej efter juni 2011.Vi har de næste 3 år, startende år 2010, lavet en samarbejdsaftale som primært går ud på at vi bare skal fungerer som en forening i vores by ellers ingen krav. Kommunen støtter os fra 2010-2012 med i alt 23.000,-Som noget nyt har Borgerforeningen, campingpladsen og kroen i efteråret startet et fællesspisningens arrangement som skifter mellem kroen og campingpladsen med en menu til rimelige penge, 70,- /næse, børn halv pris. Der har været mellem 80-100 deltagere pr gang, det må siges at være succes. Forsøger at fortsætte dette arrangement til næste efterår og vinter.Derudover to nye tiltag i vores by et yoga hold og en læsekreds er startet. Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen.Regnskabet var på forhånd lagt ud på bordene for eventuelle kommentarer. Vi har ikke i år haft den store indtjening på vores arrangementer, men havde dog et plus i forhold til 2009 regnskabet på ca. 2500,- , der var ingen kommentar til regnskabet som derefter blev godkendt.Derefter var der valg til bestyrelsen alle der modtog genvalg blev valgt dvs. Knud Damgaard, Tanja Thorbjørnsrød, Jakob Pilt og Jan Brink suppleant , revisor nr. 2 Ib Sørensen var på valg, han blev erstattet af Ib Jensen Randbøldal VVS, som ønskede at træde ind som revisor. Tak til Ib Sørensen.
Kontingent forsætter uændret 125,- for par, 60,- for enige og pensionister.Indkomne forslag
Fabriksdammen og vedligehold af den, vi ville så gerne have den oprenset så den kan fremstå som en sø og ikke et mudderhul, men der er andre kræfter (kommunen), som arbejder på at både sø og turbiner skal nedlægges sådan at fisk kan vandre fra havet og helt op til Engelsholms sø. Der skal laves en vandmiljø plan for Vejle Å. Da byens historie gennem de sidste ca. 300 år og måske længere er baseret på vand og vandkraft ser vi det som et tilbageslag hvis alt dette skal nedlægges. Vi ser området som en kulturskat som skal
bevares inden det er for sent, det må være aldeles nok at fabriksbygningen forsvandt i midt firserne.
Derfor vil Peer Høgsberg og Gunnar Brodersen gerne samarbejde omkring at finde ud af hvilke mennesker og kanaler man skal have fat i for at påvirke forslag/afgørelser der måtte komme, så vi er på forkant medvores område inden afgørelse/udførelse senest år 2021. Efter at Bindeballe området i en del år ikke har givet meget lyd af sig, selvom de er en del af Randbøldal
Borgerforening ser det nu ud til at et positivt samarbejde er godt i gang med at blive udviklet. Gerhardt Adamsen udtalte at vi på flere måder kunne støtte hinanden hvis der var projekter vi skal søge hjælp eller penge til, de har lidt erfaring mht. Bindeballe Købmandsgård, de har også en station der er ved at falde sammen. Vi i Borgerforeningen forslog at der var en fra Bindeballe som deltog i vores bestyrelses møder som observatør, Gerhardt nævnte at de måske skulle lave en syd afd. af Borgerforeningen, så vi ser frem til et varigt samarbejde med Bindeballe.Eventuelt
Trekanten har været samlingspunkt i byen og kan dateres i hvert fald tilbage til 1795, det står der hugget i stenen i stendiget.
Trekants området lige før campingpladsens matrikel, blev ødelagt da kommunen lavede om på byens spildevandsafledning og sænkede grundvandsspejlet. Dvs. at kilden som før løb ud ved stensætningen forsvandt for altid. Men stedet ser ikke kønt ud og Borgerforeningen vil søge Badefonden om penge til at reetablere trekanten det koster ca. 30-40.000,- der var overvejende stemning hos de fremmødte at der bliver gået i gang med en reetablering, selvom at kilden ikke kommer igen.Vejle Kommune går nu i gang med en temaplan for de mindre landsbyer i Vejle Kommune. 43 landsbyer bliver omfattet af temaplanen, og i sidste ende en del af Kommuneplanen. Temaplanen vil komme til at handle om bevaringsværdige bygninger, landsbyafgrænsninger og særlige lokale forhold kommunen bør have kendskab til. Områderne er opdelt i 3 sektioner, i vores område er mødet den 6. april på kroen fra kl. 19-21.30. I Bindeballe findes også en del historiske steder som skal profileres, Gerhardt har en del ideer.LAG Vejle har generalforsamling den 30. april, hvor Dorthe Grøn er på valg, alle opfordredes det til at møde op og støtte Dorthe, da hun er vores repræsentant i området. Vi skulle gerne have flere penge til vores
byfornyelse. Så husk mød op på BRANDBJEG HØJSKOLE, mødetidspunkt kommer senere.
Forslag til stavganghold der skal startes op i Randbøldal, gerne om mandagen. Det blev aftalt at info(starttidspunkt og samlingssted) lægges ind på vores hjemmeside det sørger Knud for, samt at info står ivores opslagskasse på kroens væg.Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Formand Knud Damgaard
Næstformand Jesper Hansen
Kasserer Jakob Pilt
Sekretær Hanne Grete Kirk
Bestyrelsesmedlem Anja Nissen
Bestyrelsesmedlem Tanja Thorbjørnsrød
Bestyrelsesmedlem Kirsten Dalsgaard
1. suppleant Jan Brink
2. suppleant Tove ThorsenUden for generalforsamlingen
STIGRUPPEN (Margit)
Da arbejdet med at holde stierne gangbare kan være vanskeligt at holde, er der nogle af stierne der er udliciteret, dvs. personer melder sig til stier de gerne vil vedligeholde, flere må gerne melde sig, da der så er mulighed for at få udvidet stisystemerne lidt efter lidt, til glæde for alle. Endvidere vil underskoven mellem kro og museum, samt enkelte lidt større træer blive fjernet, så man kan ”se” gennem skoven.
ANTENNEUDVALGET (Peter og Niels)
Det digitale spejl er lavet, men ikke alle er glade for dette, da enkelte ikke har det rigtige udstyr til at få udbytte af det. Ellers ikke yderligere tiltag, det blev dog nævnt at hvis man skulle investerer i nyt TV var det vigtigt at det var forberedt med DVB-C og HD. Fibernet i Sydjylland skal udbygges, men for nuværende vides det ikke hvornår nedgravning begynder endsige kommer herned til os. TV3 puls vil i det sene forår 2011 blive udskiftet med Eurosport efter udtalt ønske. Endvidere bliver der til september udsendt stemmesedler fra Jerlev Radio omkring nye programvalg. HUSK AT STEMME. Fra forsamlingen blev det tilkendegivet at man i stedet for de mange tyske kanaler, ønskede at få norske og svenske kanaler i stedet.
Referent Kirsten

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu