Referat - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Referat

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2014 > Generalforsamling 2014
 

Generalforsamling, Randbøldal Borgerforening,
den 26. marts 2014

 
 

Referat fra generalforsamling i Randbøldal Borgerforening 26/3-2014

Ca 40 personer deltog

Valg af dirigent.
Peer Høgsberg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning
Det sidste år har været et år med  meget arbejde
Byrummet har fyldt meget for mange mennesker i byen.
Det har været en fornøjelse at se den opbakning der har været.

Ren by og byrum startede samme dag.

Der mødte ca. 40 mennesker , hvoraf nogle samlede affald i vores område, fejemaskinen fra NCC fejede kanter.
Byrums-arbejdet begyndte  med at bryde asfalt op med en maskine lånt af 4. høje.
Der blev kørt med asfaltkantskærer, flyttet fliser og meget andet.
Kommunen havde forinden forlænget fortovet ved kroen og lavet runding ved plænen.Vi fortsatte om søndagen, det skulle være klar til brolæggerne.
De blev færdige på en uge, de lagde stenene   og de  lavede en ekstra terrasse bag skiltene uden beregning.
Den efterfølgende week-end blev der skåret sten, nedsat blomsterkasse og fejet fugesand ned mellem stenene.
Der var et rigtigt godt samarbejde og vi blev hurtigt færdig.
Gruppen der stod for projekter har gjort et stort stykke arbejde og brugt meget tid, her vil jeg fremhæve Lene Pilt, hun har lavet tegningerne og stået for møder med kommunen, lavet opmålinger m.m.

Derefter kom det andet arbejde, at få udfyldt skemaer til ministeriet, de skal igennem revisor og Vejle Kommune for derefter at godkendes i ministeriet.
Desværre er de mennesker i ministeriet til for at genere os mest mulig.
De har kasseret arbejdssedler for 192 timer pga. manglende datoer, dem kan vi ikke få lov til at rette.  
Vi har derfor gjort indsigelse mod deres beslutning
Der er i alt brugt 380 arbejdstimer
Min mening er at de sidder i en osteklokke og ikke ved hvad der sker i det virkelige liv.
Vi håber at blive færdig med dem i løbet af 2014?

Valdemarsmarked, en hyggelig dag med mange besøgende og en hyggelig aften med fællesspisning og godt samvær.

Sankt hans med bål ,grillpølser og båltale, det er den aften hvor vi kan samle flest   mennesker.

Kun få deltog i svampeturen, men de,  der var med, havde en god tur og sluttede af med tilberedning af svampe på campingpladsen.


Juletræer.
Der var  ikke den store tilslutning til optoget sammen med Randbøllerne.
Vi prøvede noget nyt og satte et juletræ op på byrumspladsen.
Desværre skete der det at VOS lukkede for strømmen på kroen, derfor var der ingen lys i træet de første dage, indtil vi fik strøm fra Allan. Vi prøver igen i år med lys i træet hele december.

Fællesspisningerne er  godt besøgt med deltagelse  af   mellem 30 og 50 personer hver gang. Vi får god mad til en rimelig pris og hyggeligt samvær  med andre mennesker fra byen. Det er noget der fortsætter.

Beretningen blev godkendt med følgende tilføjelse af Jan Brinck: Der har været en stigruppe, der har nedlagt sig selv. Arbejdet med stierne er derfor overtaget af Borgerforeningen

Kassererens beretning
AnneMette fremlagde regnskabet. De helt tunge poster er byrummet, hvor pengene går via Borgerforeningens kasse. Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var AnneMette A Olesen, Poul Steensig og Hanne Grethe Kirk.
Poul Steensig modtog ikke genvalg og i stedet blev Lillian Pedersen valgt.

Valg af suppleanter
Der står ikke noget i vedtægterne om suppleanter vælges for 1 eller 2 år. Normal kotume er 1 år, så begge suppleanter, Erik Andersen og Verner Quist, kom på valg og blev genvalgt.

Valg af revisorer
Begge revisorer, Kaj Jørgensen og Ib Jensen, modtog genvalg og blev valgt.

Kontingent for 2015
Fastsattes uændret til 75 kr for enlige og 150 kr for husstande

Indkomne forslag
I byrumsbevillingen var også 25.000 kr til et grønt projekt. Pengene er ikke brugt og kan evt bruges til et andet projekt til gavn for byen. Knud efterlyste forslag, og der kom mange:
Chikaner på Ahornvej (Referentens tilføjelse: Og Daldovervej?)
Borde og bænke på petanqeplænen (Badefonden bliver søgt igen)
Maling og reparation af autoværn – dette må være kommunens ansvar, Knud vil rykke dem
Udendørs motionsredskaber
Vedligehold af stier
Nye låger og reparation af hegn ved hundeskoven
Den nye sti med broen over åen: Når man går fra dæmningen til engen skal man over en muddergrøft. Trædesten el lign blev efterlyst. Ifølge Dorthe Grøn er det kommunen, der har anlagt stien og har ansvaret.
Beplantning på byrumspladsen – der blev foreslået lidt højere planter, f.eks opstammede Aronia (Surbær)

Eventuelt
Både kroen og Det hvide palæ er på vej på tvangsauktion, og vi kan ikke gøre noget, før der kommer nye ejere. Dorthe Grøn foreslog, at salen måske kunne sælges fra som medborgerhus/forsamlingshus, men den trænger hårdt til istandsættelse, og det bliver dyrt.
Borgerforeningen vil stadig gerne bruge Det hvide palæs plæne til Valdemarsmarkedet, men om det kan lade sig gøre afhænger af, hvad en ny ejer vil bruge stedet til.

Sidste år var der et cykelløb med start i Bindeballe, der spærrede en stor del af byen og generede mange. Knud vil tage kontakt til arrangørerne.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu