Referat - Randbøldal Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Referat

Arkiv > Arkivet > Arkiv 2015 > Generalforsamling 2015
 

Generalforsamling
Randbøldal Borgerforening
den 18. marts 2015

 
 

Referat fra generalforsamling i Randbøldal Borgerforening 18/3-2015.

Valg af dirigent.
Margit Dalbo blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning
Den første aktivitet efter sidste års generalforsamling var Ren by, hvor en pæn flok som sædvanlig var mødt op for at samle affald. Den indsamlede affaldsmængde er faldet gennem årene, ikke mindst fordi mange samler affald på daglig basis, når de alligevel går tur.
Valdemarsmarkedet er årets største projekt for bestyrelsen. Belønningen er, når der kommer mange, og i 2014 var aftenfesten en stor succes, der vil blive forsøgt gentaget i år.
Skt. Hans er det arrangement, hvor allerflest møder op, det er blevet en fast tradition i mange familier.
Den årlige svampetur trak ikke så mange, men de fremmødte havde en god tur, ikke mindst børnene.
Det nye juletræsarrangement, der afløste optoget med nisserne sammen med Randbøllerne, var en stor succes. Der mødte ca 100 mennesker op, heriblandt rigtig mange børn.
I brand- og livredderkurset deltog 21 personer. Der blev givet en rigtig god indføring i brandslukning og brug af hjertestarter.
Fællesspisningerne bliver ved med at være populære, der kommer normalt 60-70 deltagere, hvor Ejgil serverer god mad til absolut rimelige priser. En særlig aften stod "madlavning for finere mænd" for, hvor kroen var helt fyldt.
Byrummet foran kroen har været færdigt længe, men der mangler en planlagt bænk rundt om træet. Problemet har været at få en til at lave tegningerne til bænken, for Dalbo har lovet at lave den efter en tegning. Nu ligger tegningerne der, og vi håber at have bænken på plads inden indvielsen i pinsen.
Til sidst rettede formanden en tak til Danuta og Ejgil for deres altid velvillige indstilling til Borgerforeningen og gav dem en blomst.

 Beretningen blev godkendt.

3.   Kassererens beretning
Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. Pt har 67 husstande betalt kontingent. Der har været problemer med indbetalingen pga forkert kontonummer

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var 4 på valg. Jørgen Hansen og Jan Brink Nielsen modtog genvalg og blev valgt. Knud Damgaard og Tove Thorsen modtog ikke genvalg og blev erstattet af Flemming Pallesen og Liv Thorbjørnsrød.

Valg af suppleanter
Erik Andersen og Verner Quist blev begge genvalgt.

Valg af revisorer
Kaj Jørgensen og Ib Jensen blev begge genvalgt.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret på 150 kr for en husstand og 75 kr for enlige.


Ændring af vedtægter
I vedtægterne er det ikke udspecificeret, hvordan suppleanterne vælges, så i det nye vedtægtsforslag indføjes: Suppleanterne vælges for 1 år.
Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Indkomne forslag
Knud Damgaard foreslog, at foreningen indkøber en hjertestarter til at supplere den, der allerede er på Campingpladsen. Han foreslog, at den skal placeres ved Kroen.
Bestyrelsen fik fuldmagt til at arbejde videre med sagen og eventuelt søge badefonden om penge. En vigtig kommentar fra salen: Den skal placeres et sted med mobilforbindelse.

Eventuelt
Der udtryktes ønske fra beboerne på Lyngdraget om, at den sti, der går langs Lyngdraget tages med i et vedligeholdelsesprogram. Siden stigruppen nedlagde sig selv er der ikke rigtig blevet gjort noget, men det er en af de ting, bestyrelsen skal have med i den kommende periode.
Fortovet langs Bindeballevej fra det gamle posthus trænger til vedligehold. Der var diskussion om, hvem der ejer det og skal vedligeholde det. Bestyrelsen skal tage kontakt til kommunen og afklare det.
Per fra kroen vil gerne have bussen til at holde ved busskuret i stedet for ved kroen af forsikringshensyn. Han må selv henvende sig til Sydtrafik.

Til sidst holdt Jan Brink Nielsen en flot tale for Knud Damgaard, den afgående formand. Han roste ham for den store indsats, han har ydet. Han har oparbejdet et stort netværk til de øvrige landsbyer, kommunen og pressen, og brugt sine kontakter meget konstruktivt til byens vel. Han er en ildsjæl, der kæmper for det, han synes er rigtigt, også selv om det kan føre til ueninghed. Knud fik overrakt et gavekort på et maleri af Eva Lillelund Hansen. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu